10. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu
UYMS'16 - Çanakkale (24-25-26 Ekim 2016)

Bildiri Gönderme

Bildirilerin Türkçe olarak Springer formatına uygun olarak hazırlanmış olması gerekmektedir. Bildiri gönderimi UYMS 2016 Easychair Sayfası üzerinden yapılmalıdır. Kabul edilen bildirilerin yazarlarından en az birinin konferansa kayıt olması ve bildiriyi sunması zorunludur. Kabul edilen bildiriler online olarak CEUR Workshop Proceedings araciligi ile yayınlanacaktır.

Teknik bildiriler, konular bölümünde listelenen konularda ve diğer yazılım mühendisliği konularında yapılan özgün araştırma ve uygulama çalışmalarını içermelidir. Teknik bildiri uzunluğu 12 sayfadır.

Deneyim bildirileri 6 sayfadır. Deneyim bildirileri, yazılım mühendisliği teknikleri, araçları ve/veya süreçlerinin belli alanlara uygulanması veya özgün bir yazılım geliştirilmesi sonucunda elde edilen deneyim ve bulguları içermektedir. Deneyim bildirilerinde deneyimin elde edildiği çalışmaya veya ürün geliştirilmesine başlamanın temelindeki motivasyonun belirtilmesi, elde edinilen sonuçların değerlendirilmesi ve yapılan olumlu ya da olumsuz gözlemlerin paylaşılması konularına önem verilmelidir.

Bildiriler hazırlanırken LNCS Bildiri Formatının kullanılması gerekmektedir. Bildirilere header, footer ve sayfa numarası konulmamalıdır. 

Bildiri Değerlendirme ve Kabul

Her bildiri en az 3 program komitesi üyesi tarafından incelenecektir. Program komitesi üyeleri tarafından yazılan değerlendirmeler, tüm yönlendirme kurulu üyelerinin de katılacağı bir toplantı ile tekrar değerlendirilerek kabul edilen bildiriler belirlenecektir. Kabul edilen bildirinin yazarlardan biri tarafından konferansa kayıt yaptırılarak sunulması zorunludur.

Kayıt Şartı

Bildirilerin bildiri kitapçığında yayınlanması için en az bir yazarın UYMS 2016'ya kayıt yaptırması ve bildirinin belirlenen zaman diliminde yazarları tarafından sunulmasi gerekmektedir. Sunumu yapılmayan veya yazarlarından en az birinin konferansa kayit yaptırmadığı bildiriler bildiri kitapçığında yer almayacaktır.